Ravana Aviation Research & Development Division (RAR&DD)

Capt

Capt. Harsha Koralearachchi

Founder of Ravana Aviation, BSc(Def) PG Dip in Archaeology Sri Lanka

RAR&DD Core Team

Dr. Senani Kalawana

SRI LANKA

Kavya

Kavya Vaddadi

INDIA

Shanuka

Shanuka Bevan

SRI LANKA

RAR&DD Interns Team

Hari

Mavoori SriHari

INDIA

kasun

Kasun Rodrigo

SRI LANKA